Duurzame Woordenlijst

Duurzame Woordenlijst

Biogebaseerd
Indien het product enig percentage materiaal bevat dat geheel of voor een aanzienlijk deel bestaat uit
biologische producten of hernieuwbare binnenlandse landbouwmaterialen (met inbegrip van plantaardige,
dierlijke en mariene materialen) of bosbouwmaterialen OF een intermediaire grondstof. Bijvoorbeeld:
biobased Synthetische C9-C11 alcohol met 6 mol EO: 10 synthetische koolwaterstoffen (avg), 12 biobased
EO geeft 12/22 = 55% biobased gehalte, voorheen 0%.

Biologische afbreekbaarheid
Vermogen om te worden afgebroken door biologische activiteit (composeerbaarheid).

Biomassa
Een hernieuwbaar organisch materiaal dat afkomstig is van planten en dieren. Biomassa is nog steeds een
belangrijke brandstof in vele landen, vooral voor koken en verwarming in ontwikkelingslanden.
Tegenwoordig worden grondstoffen uit biomassa ook gebruikt met microbiologische behandeling en
thermochemische omzetting in waardevolle chemische grondstoffen

Bioplastics
Bioplastics zijn sterk in opkomst en vormen een duurzaam alternatief voor traditionele plastics die uit
aardolie worden vervaardigd. Volgens de definitie van de European Bioplastics Association zijn bioplastics
ofwel biologisch afbreekbaar, ofwel biogebaseerd, ofwel beide.

Uitstoot van koolstof
Verontreinigende koolstofstoffen die in de atmosfeer vrijkomen: koolstofdioxide en koolstofmonoxide die
worden geproduceerd door motorvoertuigen en industriële processen en die verontreinigende stoffen in
de atmosfeer vormen.

Koolstofvoetafdruk
Een koolstofvoetafdruk is een schatting van de hoeveelheid koolstofdioxide die wordt geproduceerd om
uw levensstijl te ondersteunen. In wezen meet het uw impact op het klimaat op basis van de hoeveelheid
koolstofdioxide die u produceert. Factoren die bijdragen aan uw CO2-voetafdruk zijn onder andere uw
reismethoden en algemeen energieverbruik thuis. Koolstofvoetafdrukken kunnen ook op grotere schaal
worden toegepast, op bedrijven, ondernemingen en zelfs landen.

Circulaire economie
Een model dat tot doel heeft de milieubelasting te verminderen door de valorisatie van elke
materiaalstroom (zelfs die welke in een traditioneel schema als afval worden beschouwd), en dat zeker een
impact heeft op elk van de drie pijlers van duurzaamheid (people, planet, profit).

Klimaatverandering
Klimaatverandering verwijst naar elke significante verandering in klimaatmaatregelen (zoals temperatuur,
neerslag of wind) die gedurende een langere periode (decennia of langer) aanhoudt.

Eco
Eco is een afkorting voor allerlei onderwerpen zoals ecologie, het systeem van relaties tussen levende
wezens onderling en met hun omgeving. Eco-vriendelijk betekent dat het product niet schadelijk is voor
het milieu, wat wijst op positieve, of op zijn minst niet schadelijke effecten op levende wezens en natuurlijk
de afkorting van onze bio-gebaseerde specialist Erik Colstee

Opwarming van de aarde
Opwarming van de aarde is een gemiddelde stijging van de temperatuur van de atmosfeer nabij hetaardoppervlak en in de troposfeer, die kan bijdragen tot veranderingen in wereldwijde klimaatpatronen. Deopwarming van de aarde kan verschillende oorzaken hebben, zowel natuurlijke als door de mensveroorzaakte oorzaken. In het algemene taalgebruik verwijst "opwarming van de aarde" vaak naar deopwarming die kan optreden als gevolg van een verhoogde uitstoot van broeikasgassen door menselijkeactiviteiten.

Groene producten
Groene producten zijn producten met een gering milieueffect. Deze producten hebben een alternatiefontwerp waarbij tijdens de levenscyclus minder fysieke hulpbronnen nodig zijn. Groene producten zijnmeestal duurzaam, niet-giftig, gemaakt van gerecycleerde materialen, of minimaal verpakt

Biologisch
USDA gecertificeerde biologische voedingsmiddelen en boerderijen mogen geen gebruik maken van demeeste synthetische of van petroleum afgeleide pesticiden en meststoffen, bestraling of rioolslib.Genetische manipulatie is niet toegestaan. Biologische boeren gebruiken wisselteelt, grondbewerking ennatuurlijke meststoffen, zoals compost.

Recycling
Het verzamelen en opnieuw verwerken van een hulpbron, zodat deze opnieuw kan worden gebruikt. Eenvoorbeeld is het verzamelen van aluminium blikjes, deze omsmelten en het aluminium gebruiken omnieuwe blikjes of andere aluminium producten te maken.

Initiatief voor hernieuwbare koolstof
Omvat alle koolstofbronnen die het gebruik van extra fossiele koolstof uit de geosfeer vermijden ofvervangen. Hernieuwbare koolstof kan afkomstig zijn uit de biosfeer, de atmosfeer of de technosfeer -maar niet uit de geosfeer. Hernieuwbare koolstof circuleert tussen biosfeer, atmosfeer en technosfeer,waardoor een koolstofcirculaire economie ontstaat.

Hernieuwbare energie
De term hernieuwbare energie verwijst in het algemeen naar elektriciteit die wordt geleverd doorhernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, geothermische energie, waterkracht enverschillende vormen van biomassa. Deze energiebronnen worden beschouwd als hernieuwbare bronnenomdat ze op aarde voortdurend worden aangevuld.

Hernieuwbare grondstoffen
Is een materiaal van plantaardige, dierlijke of microbiële biomassa, dat gebaseerd is op de fotosynthetischeprimaire productie en door de mens buiten het voedings- en voedergebied wordt gebruikt voor deproductie van materiaal of energie

Duurzaamheid
Voldoen aan de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hunbehoeften te voorzien te verminderen. Duurzaamheid betekent ook dat menselijke praktijken niet leiden totpermanente beschadiging, wijziging of uitputting van het milieu, ecosystemen, soorten of natuurlijkehulpbronnen.

Afvalvermindering/recycling
Een reeks principes gericht op afvalpreventie die het herontwerp van levenscycli van hulpbronnenaanmoedigt, zodat alle producten opnieuw worden gebruikt.

Onze klanten
Onze certificaten
Open Offerte aanvragen
Open Teams-afspraak maken